Contingut de les proves

Estructura i contingut de la prova específica d’accés a Música (RESOLUCIÓ de 11 d’abril de 2018 DOGV). Les proves específiques, per a cadascuna de les especialitats, constaran de les parts que es determinen a continuació:

Conservatori Superior de Música de CastellóA) Interpretació

 1. Interpretació d’un programa de 30 minuts de, almenys, tres estils diferents. La persona aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, el 50 % de la nota final.
 2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 25 % de la nota final.
 3. Lectura a vista amb l’instrument principal de l’itinerari al que s’opta.

Obres orientatives per a les proves d’accés:

B) Composició

 1. Primera part:
  És de caràcter eliminatori i suposa el 60 % de la nota final de la prova específica. Les persones aspirants hauran d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part:
  1.A. Anàlisi harmònica, estructural i estilístic d’una peça o fragment musical proposat pel tribunal. Representarà el 30 % de la nota final.
  1.B. Exercici d’escriptura de caràcter harmònic. Representarà el 30 % de la nota final.
 2. Segona part:
  No tindrà caràcter eliminatori i representarà el 40 % de la nota final de la prova específica.
  2.A. Exercici de dictat musical. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.B. Lectura a vista al piano. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.C. Entrevista sobre obres pròpies realitzades per la persona aspi- rant i defensa de les mateixes, amb un màxim de tres obres presentades. Representarà el 20 % de la nota final.

Model prova d’accés a Composició 2019

Conservatori Superior de Música de Castelló

C) Pedagogia

 1. Interpretació d’un programa de 30 minuts de, almenys, tres estils diferents. La persona aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, un terç de la nota final.
 2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà un terç de la nota final.
 3. Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà un terç de la nota final.

D) Direcció

 1. Primera part. De caràcter eliminatori, representarà en conjunt i en cas de ser superada, el 50 % de la nota final de la prova. Les persones aspirants hauran d’obtindre una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part. 1.A: Prova solfeística a primera vista d’un o diversos fragments musicals determinats per la comissió d’avaluació, entonant i acompanyant-se a si mateix amb el gest. Representarà, en cas de superar-la, el 60 % de la nota de la primera part.
  1.B: Dirigir una obra o fragment proposat per la comissió d’avaluació. Representarà, en cas de superarla, el 20 % de la nota de la primera part. Obra proposta: Simfonia nº3 “heroica” de Beethoven (1er moviment).
  1.C: Entrevista personal amb la comissió d’avaluació. Representarà, en cas de superarla, el 20 % de la nota de la primera part.
 2. Segona part. No tindrà caràcter eliminatori i representarà, en conjunt, el 50 % de la nota final de la prova.
  2.A: Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.B: Exercici d’harmonització a quatre veus d’un baix o tiple. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.C: Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.D. Realització d’un dictat melòdic i harmònic a quatre veus. Representarà el 20 % de la nota final.

 

E) Cant

A.2 Itinerari Cant

1. Interpretació de les obres que trie la comissió avaluadora d’entre un programa de 30 minuts, presentat per l’aspirant, que incloga almenys una peça dels diferents gèneres: òpera, oratori, cançó espanyola o sar- suela, Lied alemany i cançó francesa. L’aspirant haurà d’interpretar les obres de memòria, a excepció de l’oratori. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, el 50 % de la nota final.

2. Anàlisi estructural i històrica d’un fragment musical. Represen- tarà el 25 % de la nota final.

3. Lectura a vista amb l’instrument principal de l’itinerari al qual s’opta. Representarà el 25 % de la nota final.