Contingut de les proves

Estructura i contingut de la prova específica d’accés a Música (RESOLUCIÓ de 11 d’abril de 2018 DOGV). Les proves específiques, per a cadascuna de les especialitats, constaran de les parts que es determinen a continuació:

Conservatori Superior de Música de CastellóA) Interpretació

 1. Interpretació d’un programa de 30 minuts de, almenys, tres estils diferents. La persona aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, el 50 % de la nota final.
 2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 25 % de la nota final.
 3. Lectura a vista amb l’instrument principal de l’itinerari al que s’opta.

Obres orientatives per a les proves d’accés:

B) Composició

 1. Primera part:
  És de caràcter eliminatori i suposa el 60 % de la nota final de la prova específica. Les persones aspirants hauran d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part:
  1.A. Anàlisi harmònica, estructural i estilístic d’una peça o fragment musical proposat pel tribunal. Representarà el 30 % de la nota final.
  1.B. Exercici d’escriptura de caràcter harmònic. Representarà el 30 % de la nota final.
 2. Segona part:
  No tindrà caràcter eliminatori i representarà el 40 % de la nota final de la prova específica.
  2.A. Exercici de dictat musical. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.B. Lectura a vista al piano. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.C. Entrevista sobre obres pròpies realitzades per la persona aspi- rant i defensa de les mateixes, amb un màxim de tres obres presentades. Representarà el 20 % de la nota final.

Model prova d’accés a Composició 2019

Conservatori Superior de Música de Castelló

C) Pedagogia

 1. Interpretació d’un programa de 30 minuts de, almenys, tres estils diferents. La persona aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, un terç de la nota final.
 2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà un terç de la nota final.
 3. Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà un terç de la nota final.

D) Direcció

 1. Primera part. De caràcter eliminatori, representarà en conjunt i en cas de ser superada, el 50 % de la nota final de la prova. Les persones aspirants hauran d’obtindre una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part. 1.A: Prova solfeística a primera vista d’un o diversos fragments musicals determinats per la comissió d’avaluació, entonant i acompanyant-se a si mateix amb el gest. Representarà, en cas de superar-la, el 60 % de la nota de la primera part.
  1.B: Dirigir una obra o fragment proposat per la comissió d’avaluació. Representarà, en cas de superarla, el 20 % de la nota de la primera part. Obra proposta: Simfonia nº3 “heroica” de Beethoven.
  1.C: Entrevista personal amb la comissió d’avaluació. Representarà, en cas de superarla, el 20 % de la nota de la primera part.
 2. Segona part. No tindrà caràcter eliminatori i representarà, en conjunt, el 50 % de la nota final de la prova.
  2.A: Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.B: Exercici d’harmonització a quatre veus d’un baix o tiple. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.C: Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.D. Realització d’un dictat melòdic i harmònic a quatre veus. Representarà el 20 % de la nota final.