Contingut de les proves

Estructura i contingut de la prova específica d’accés a Música (RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2017 DOGV). Les proves específiques, per a cadascuna de les especialitats, constaran de les parts que es determinen a continuació:

Conservatori Superior de Música de CastellóA) Interpretació

  1. Interpretació d’un programa de 30 minuts de, almenys, tres estils diferents. La persona aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, el 50 % de la nota final.
  2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 25 % de la nota final.
  3. Lectura a vista amb l’instrument principal de l’itinerari al que s’opta.

B) Composició

  1. Anàlisi estructural d’un o diversos fragments musicals d’un conjunt d’obres realitzades per la persona candidata que presente al tribunal. Representarà el 40 % de la nota final.
  2. Lectura a vista al piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà el 20 % de la nota final.
  3. Exercici compositiu a quatre veus de textura harmònica o contrapuntística. Representarà el 40 % de la nota final.

Conservatori Superior de Música de Castelló

C) Pedagogia

  1. Interpretació d’un programa de 30 minuts de, almenys, tres estils diferents. La persona aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, un terç de la nota final.
  2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà un terç de la nota final.
  3. Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà un terç de la nota final.