Sistema de qualitat SAIQ

El disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) del Conservatori Superior de Música «Salvador Seguí» de Castelló està certificat per l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA)

http://www.aneca.es

El SAIQ del CSMC es recolza en la següent estructura documental:

Codi Procediment Data Revisió
Política i objetius de qualitat 25/01/2022 v2
Llistat de documents en vigor 25/01/2022 v2
Llistat de normativa externa en vigor 25/01/2022 v2
SAIQ-P0-01 Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat 25/01/2022 v2
SAIQ-P0-02 Política i objetius de qualitat 25/01/2022 v2
SAIQ-P1-01 Procés per a garantir la qualitat dels programes formatius 25/01/2022 v2
SAIQ-P1-02 Disseny de Títols de Grau Oficials Superiors de Música i Màsters Artístics 25/01/2022 v1
SAIQ-P2-01 Procés de definició de perfils i admissió d’estudiants 25/01/2022 v2
SAIQ-P2-02 Procés d’orientació a l’estudiant i desenrotllament de l’ensenyança 25/01/2022 v2
SAIQ-P2-03 Procés de gestió de la mobilitat de l’estudiant 25/01/2022 v2
SAIQ-P2-04 Procés de garantia de pràctiques externes, orientació professional de l’estudiant i anàlisi de la inserció laboral dels egressats  25/01/2022 v2
SAIQ-P2-05 Procés de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments en les activitats docents, administratives i de gestió del centre  25/01/2022 v2
SAIQ-P3-01 Procés de definició política, captació, selecció, avaluació, promoció i reconeixement del personal acadèmic  25/01/2022 v2
SAIQ-P3-02 Procés de formació del personal docent i investigador (PDI) 25/01/2022 v2
SAIQ-P3-03 Procés de definició de política, captació, selecció, avaluació, promoció i reconeixement del personal d’administració i servicis (PAS) 25/01/2022 v2
SAIQ-P4-01 Procés de gestió dels recursos materials i els servicis 25/01/2022 v2
SAIQ-P5-01 Procés d’anàlisi de resultats. Dinàmica per a l’establiment d’accions de millora 25/01/2022 v2
SAIQ-P6-01 Procés per a la publicació sobre les titulacions 25/01/2022 v2
Reglament de Drets, Deures i Normes de Convivència 07/10/2021 v0