Sistema de qualitat SAIQ

El disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) del Conservatori Superior de Música «Salvador Seguí» de Castelló està certificat per l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA)

http://www.aneca.es

El SAIQ del CSMC es recolza en la següent estructura documental:

Codi Procediment Data Revisió
Política i objetius de qualitat 23-01-2024 v4
Llistat de documents en vigor 23-01-2024 v4
Llistat de normativa externa en vigor 25/01/2022 v2
SAIQ-P0-01 Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat 23-01-2023 v3
SAIQ-P0-02 Politica y objetius de calitat 23-01-2024 v4
SAIQ-P1-01 Procés per a garantir la qualitat dels programes formatius 23-01-2024 v4
SAIQ-P1-02 Disseny de Títols de Grau Oficials Superiors de Música i Màsters Artístics 25/01/2022 v1
SAIQ-P2-01 Procés de definició de perfils i admissió d’estudiants 25/01/2022 v2
SAIQ-P2-02 Procés d’orientació a l’estudiant i desenrotllament de l’ensenyança 23/01/2024 v3
SAIQ-P2-03 Procés de gestió de la mobilitat de l’estudiant 23/01/2024 v4
SAIQ-P2-04 Procés de garantia de pràctiques externes, orientació professional de l’estudiant i anàlisi de la inserció laboral dels egressats  23-01-2024 v3
SAIQ-P2-05 Procés de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments en les activitats docents, administratives i de gestió del centre  25/01/2022 v2
SAIQ-P3-01 Procés de definició política, captació, selecció, avaluació, promoció i reconeixement del personal acadèmic  23-01-2024 v4
SAIQ-P3-02 Procés de formació del personal docent i investigador (PDI) 25/01/2022 v2
SAIQ-P3-03 Procés de definició de política, captació, selecció, avaluació, promoció i reconeixement del personal d’administració i servicis (PAS) 25/01/2022 v2
SAIQ-P4-01 Procés de gestió dels recursos materials i els servicis 25/01/2022 v2
SAIQ-P5-01 Procés d’anàlisi de resultats. Dinàmica per a l’establiment d’accions de millora 25/01/2022 v2
SAIQ-P6-01 Procés per a la publicació sobre les titulacions 25/01/2022 v2
Reglament de Drets, Deures i Normes de Convivència 07/10/2021 v0