Avís legal i política de privadesa

1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. El CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA “SALVADOR SEGUÍ” DE CASTELLÓ (d’ara en avant C.S.M.C) és una entitat de dret públic el domicili social de la qual es troba situat al Carrer Marqués de la Ensenada, 34-36, a Castelló de la Plana. CIF: Q-1200263-J. Telèfon: 964 39 94 55, correu electrònic: 12005635@gva.es

1.2. C.S.M.C és el propietari del domini d’esta web que porta per nom CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ, d’ara en avant C.S.M.C, i el gestor dels seus continguts.

1.3. Així mateix, el nom de domini, titularitat del C.S.M.C és: www.conservatorisuperiorcastello.com

 

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Estes són les condicions generals (d’ara en avant condicions generals) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota estos dominis (d’ara en avant, C.S.M.C o lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (es consideren d’ara en avant continguts els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

2.2. Es considerarà que l’accés o la mera utilització de la web C.S.M.C per part de l’usuari implica l’adhesió d’este a les condicions generals que C.S.M.C tinga publicades en cada moment en què accedisca a la web del C.S.M.C. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament estes condicions generals. Es considera com a usuari tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en la web del C.S.M.C.

2.3. Estes condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús de la web IVC, però, independentment d’estes, C.S.M.C podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització o contractació de servicis específics oferits als usuaris a través de la web del C.S.M.C. Així mateix, a través de la web del C.S.M.C podrà habilitar altres entitats perquè publiciten o presten els seus servicis. En estos casos, IVC no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars que caldrà tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’estos servicis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’estos.

2.4. Abans d’utilitzar o contractar els dits servicis específics prestats per C.S.M.C, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a este efecte per C.S.M.C. La utilització o la contractació dels dits servicis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per C.S.M.C en el moment en què es produïsca la dita utilització o contractació.

 

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. C.S.M.C és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la web C.S.M.C

3.2. En cap cas es considerarà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’estos drets per part de C.S.M.C.

3.3. En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís dels drets d’autor (copyright) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de C.S.M.C o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació o d’identificació que puguen trobar-se en els continguts.

3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir d’alguna manera la totalitat o part dels continguts inclosos en la web I C.S.M.C per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit de C.S.M.C o, si és el cas, del titular dels drets a què corresponga.

3.5. Tot el material contingut en el lloc web C.S.M.C ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, C.S.M.C no ha localitzat els drethavents de l’esmentat material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho, pot posar-se en contacte amb C.S.M.C per a regularitzar la situació. Web: http://www.conservatorisuperiorcastello.com – correu electrònic: 12005635@gva.es

 

4. ACCÉS

4.1. L’accés a la web C.S.M.C per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels servicis i continguts oferits per C.S.M.C o tercers a través de la web C.S.M.C poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servici o producte i al pagament d’una quantitat de diners de la manera que es determine en les corresponents condicions particulars, i en este cas es posaran a la seua disposició de manera clara.

4.2. Quan siga necessari que l’usuari es registre o l’aportació dades personals per a poder accedir a algun dels servicis específics, la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels usuaris, serà aplicable el que disposa la política de privacitat especificada més avant en este document.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i servicis a través de la web C.S.M.C per part de menors d’edat: estos hauran d’obtindre obligatòriament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguen a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

 

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Si per a la utilització o contractació d’un servici en la web C.S.M.C l’usuari ha de registrar-se, este serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dota l’usuari d’una contrasenya, este es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors o contrasenyes que li siguen subministrades per C.S.M.C, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporalment o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels servicis per qualsevol tercer il·legítim que empre a este efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’esta per l’usuari.

5.2. En virtut de l’anterior, l’usuari està obligat a notificar de manera immediata als gestors de la web de C.S.M.C qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a estos, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentres no es comuniquen estos fets, C.S.M.C quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se de l’ús indegut per part de tercers dels identificadors o contrasenyes no autoritzats.

5.3. L’accés, navegació i ús de la web C.S.M.C és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa este es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per C.S.M.C o pel personal autoritzat de C.S.M.C relativa a l’ús de la web C.S.M.C i dels seus continguts.

5.4. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats, o a l’orde públic.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tinga l’autorització del titular dels corresponents drets o això estiga legalment permés.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En cas que l’usuari envie informació de qualsevol tipus a la web C.S.M.C, el primer declara, garantix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la dita informació no infringix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que la dita informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

6.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne C.S.M.C i la web IVC per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom; eixa responsabilitat inclou, sense cap restricció, l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’esta.

6.3. L’acceptació d’estes condicions generals implica la cessió en exclusiva per part de l’usuari de qualsevol dret d’explotació de propietat intel·lectual o industrial que l’usuari puga posseir sobre les comunicacions que realitze a través de la web de C.S.M.C o a C.S.M.C.

 

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. C.S.M.C no garantix ni es fa responsable de:

La continuïtat dels continguts de la web C.S.M.C.
L’absència d’errors en els dits continguts ni la correcció de qualsevol defecte que puga ocórrer.
L’absència de virus o altres components danyosos en la web C.S.M.C o en el servidor que els subministra.
La invulnerabilitat de la web C.S.M.C o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el domini.
La falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la web C.S.M.C.
Els danys o perjuís que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringisca les condicions, normes i instruccions que C.S.M.C C establix en la web C.S.M.C o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la web C.S.M.C.

No obstant això, C.S.M.C declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la web C.S.M.C i evitar l’existència i transmissió de virus i la resta de components danyosos als usuaris.

 

8. ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

8.1. En la web C.S.M.C, l’usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web per mitjà de diferents botons, enllaços, bàners, etc. Estos llocs són gestionats per tercers. C.S.M.C no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web amb els quals s’establixen enllaços des de la web C.S.M.C. En conseqüència, C.S.M.C no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què s’establix un enllaç des de la web C.S.M.C; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de la web C.S.M.C amb un altre lloc web alié no implica que hi haja cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre C.S.M.C i el responsable del lloc web alié.

ENLLAÇOS EN ALTRES LLOCS WEB AMB DESTINACIÓ A LA WEB IVC

8.3. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web C.S.M.C, haurà d’atindre’s a les estipulacions següents:

L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home de la web C.S.M.C, excepte autorització expressa i per escrit de C.S.M.C.
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, per mitjà d’un clic, a la mateixa adreça url C.S.M.C http://www.conservatorisuperiorcastello.com, i ha de comprendre completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que C.S.M.C ho autoritze de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de cap manera, la web C.S.M.C, incloure’l com a part de la seua web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web C.S.M.C.
En la pàgina que establix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que C.S.M.C ha autoritzat este enllaç, llevat que C.S.M.C ho haja fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç correctament des de la seua pàgina a la web C.S.M.C desitja incloure en la seua pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de C.S.M.C, haurà de posseir prèviament la seua autorització expressa i per escrit.
C.S.M.C no autoritza l’establiment d’un enllaç a la web C.S.M.C des d’aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il•lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen la moral, l’orde públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. C.S.M.C no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació a la web C.S.M.C. C.S.M.C no assumix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la web C.S.M.C que establix eixe enllaç amb destinació a la web C.S.M.C, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.

 

9. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

9.1. C.S.M.C podrà modificar els termes i condicions ací estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareixen estes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

9.2. La vigència temporal d’estes condicions generals coincidix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tindre vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, C.S.M.C podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després de la dita extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en estes condicions generals.

 

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les distintes clàusules són únicament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas d’existir discrepància entre allò que s’ha establit en estes condicions generals i les condicions particulars de cada servici específic, prevaldrà allò que s’ha disposat en estes últimes.

10.3. En cas que qualsevol disposició d’estes condicions generals siga considerada nul•la o inaplicable, en la seua totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents servicis de C.S.M.C.

10.4. El no exercici o execució per part de C.S.M.C de qualsevol dret o disposició continguda en estes condicions generals no constituirà una renúncia, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

 

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establides entre C.S.M.C i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveja la possibilitat que les parts se sotmeten a un fur, C.S.M.C i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que puga correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

 

12. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB

C.S.M.C, entitat pública titular del lloc web C.S.M.C només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la web C.S.M.C:

El nom del domini del proveïdor PSI o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx únicament estarà identificat amb el domini xxx.es o l’adreça IP. D’esta manera serà possible elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la web C.S.M.C.
La data i hora d’accés a la web C.S.M.C. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i dur a terme els ajustos necessaris per a evitar problemes de saturació en hores punta.
L’adreça d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigix a la web C.S.M.C. Esta dada farà possible conéixer l’efectivitat dels distints bàners i enllaços que apunten el servidor de la web C.S.M.C, a fi de potenciar els que oferisquen millors resultats.
La referència de peticions http de cada secció. Això permetrà conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.
La informació obtinguda d’esta manera és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

13. NAVEGACIÓ AMB GALLETES (COOKIES)

La pàgina web C.S.M.C podria utilitzar galletes, xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten a C.S.M.C obtindre dades, com ara:

La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web C.S.M.C.
El disseny de continguts que l’usuari va triar en la seua primera visita a la web C.S.M.C.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galletes per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, C.S.M.C advertix que no es responsabilitza que la seua desactivació impedisca el bon funcionament de la pàgina.

 

14. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL (POLÍTICA DE PRIVADESA)

C.S.M.C, entitat pública de nacionalitat espanyola amb domicili social al carrer Marqués de la Ensenada 34-36, a Castelló de la Plana (Espanya), és la titular del lloc web C.S.M.C. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altra facilitada a C.S.M.C per al seu accés a alguns dels servicis del lloc web, siguen incorporades a fitxers titularitat d’esta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels servicis sol•licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten servicis personalitzats en la web de C.S.M.C, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en la web de C.S.M.C que permeten dissenyar millores en els servicis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantindre’l informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de les novetats, els productes i els servicis relacionats amb C.S.M.C o amb terceres empreses col•laboradores.

C.S.M.C es compromet complir la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a tractar-les amb confidencialitat, i assumix, a este efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades; en conseqüència, C.S.M.C es reserva el dret a excloure dels servicis registrats a qualsevol usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que siguen procedents en dret.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar les seues dades de caràcter personal subministrades, per mitjà de petició escrita dirigida a C.S.M.C, carrer Maequés de la Ensenada, 34-36 Castelló de la Plana (Espanya).