Màster en ensenyaments artístics en interpretació de música antiga i investigació de patrimoni musical

espacio en blanco

Introducció

L’objectiu general del Màster en Investigació de Música Antiga i Investigació de Patrimoni Musical és la formació de professionals capaços de desenvolupar projectes d’interpretació musical amb criteris històrics de nivell professional i dissenyar projectes d’investigació i recuperació de patrimoni musical amb rigor científic. En finalitzar els seus estudis, l’alumnat estarà capacitat per a exercir la seua carrera en el camp de la música antiga, que implica la investigació, recuperació de patrimoni musical per a la seua posterior interpretació en concerts i enregistraments discogràfics. Serà també autònom per elaborar projectes d’interés musical i científic que li permetran accedir al mercat laboral. Així mateix, aquest màster permetrà al/la titular accedir als estudis de Doctorat.

El pla d’estudis, que consta de 60 ECTS, ha sigut dissenyat per a desenvolupar-se al llarg d’un curs acadèmic. Aquest curs es dividirà en dos semestres.

Aquest màster està acreditat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA,) i homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El pla d’estudis s’ha dissenyat d’acord amb el model de postgrau de música de les Institucions Superiors de Música de l’Espai Europeu d’Educació Superior.