Màster en ensenyaments artístics en interpretació de música antiga i investigació de patrimoni musical

espacio en blanco

Introducció

L’objectiu general del Màster en Investigació de Música Antiga i Investigació de Patrimoni Musical és la formació de professionals capaços de desenvolupar projectes d’interpretació musical amb criteris històrics de nivell professional i dissenyar projectes d’investigació i recuperació de patrimoni musical amb rigor científic. En finalitzar els seus estudis, l’alumnat estarà capacitat per a exercir la seua carrera en el camp de la música antiga, que implica la investigació, recuperació de patrimoni musical per a la seua posterior interpretació en concerts i enregistraments discogràfics. Serà també autònom per elaborar projectes d’interés musical i científic que li permetran accedir al mercat laboral. Així mateix, aquest màster permetrà al/la titular accedir als estudis de Doctorat.

El pla d’estudis, que consta de 60 ECTS, ha sigut dissenyat per a desenvolupar-se al llarg d’un curs acadèmic. Aquest curs es dividirà en dos semestres.

Aquest màster està acreditat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA,) i homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El pla d’estudis s’ha dissenyat d’acord amb el model de postgrau de música de les Institucions Superiors de Música de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

Comissió Acadèmica del Títol (CAT) 

Dra. Teresa Casanova Sánchez de Vega
Dra. Anna Eulàlia Cazurra Basté
Dr. Tino Carreño Morales
D. Alfons Rochera Morales

Coordina Dra. Teresa Casanova Sánchez de Vega
masterantiguacsmc@gmail.com