Informació d’accés

  • Ensenyances Artístiques Superiors

PROVES ACCÉS SETEMBRE 2023 (vacants no ocupades al juliol):

Vacants setembre

Període d’inscripció setembre: De l’1 al 5 de setembre

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=642&ingressType=inscription&schoolYearId=291

Realització de la prova específica convocatòria setembre: 8 de setembre

 

PROVES ACCÉS JULIOL 2023:

Període d’inscripció juliol: Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023

Prova específica juliol: Del 12 al 14 de juliol de 2023

Llista provisional admesos i exclosos

 

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D’ACCÉS Als ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2023

Dates proves específiques d’accés a grau superior convocatòria juliol i setembre curs 2023/24

Tribunals proves d’accés a grau superior convocatòria juliol curs 2023/24

ACCÉS A LES VACANTS PER ESPECIALITATS juliol

Per a inscriure’s en les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música , ha de seguir les següents fases:

1. Fase inscripció en línia:

https://artic.edu.gva.es/artic/open/ingress.do?centreid=9&id=640&ingresstype=inscription&schoolyearid=291

En primer lloc ha de registrar-se en l’aplicació per a crear un usuari i una contrasenya d’accés. Els camps marcats amb el símbol * són camps obligatoris.

Si el/la aspirant desitja realitzar dues proves, per exemple composició i pedagogia, ha d’inscriure’s per a les dues proves i abonar dues vegades la taxa de les proves.

En realitzar aquesta inscripció s’estan acceptant les següents dues premisses: Declaració responsable: La persona sol·licitant declara sota la seua responsabilitat complir els requisits exigits per a participar en les proves de la present convocatòria i queda informada que l’administració podrà requerir-li en qualsevol moment la documentació acreditativa d’aquest compliment Verificació de la identitat: La persona sol·licitant autoritza que l’òrgan valide la seua identitat amb la informació del Ministeri responsable del sistema de verificació de dades d’identitat

2. Fase envie de documentació

Una vegada realitzada la inscripció en línia i realitzat el corresponent pagament de les taxes generades (model 046), ha d’enviar-se al correu electrònic 12005635.secretaria@edu.gva.es la següent documentació:

• Còpia del DNI/NIF

• Còpia del justificant de pagament de les taxes (model 046)

• Sol·licitud / Resguard d’inscripció

• Si es dona el cas, còpia de la documentació acreditativa de l’exempció o bonificació en les taxes (carnet de família nombrosa, monoparental, Discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere, certificat de matrícula d’honor en la nota mitjana del Batxiller)

• Presentació voluntària del certificat de nota mitjana dels ensenyaments professionals de música i títol professional de música, en cas de fer valdre la nota mitjana.

• Títol de Batxillerat LOGSE, LOE o equivalent. (En cas de no disposar encara del títol físic, serà necessari aportar la certificació acadèmica de batxillerat, segellada pel centre, juntament amb el pagament de les taxes del títol(model 046).

• Si es dona el cas, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33%

IMPORTANT: la inscripció no tindra efecte si no es completen les dues fases del procés.

Accedint amb les claus personals, des d’aquest enllaç pot consultar-se:

• La qualificació obtinguda una vegada realitzada la prova.

 

  • Màster

Calendari proves d’accés màster 

Consulteu a la pestanya d'Estudis de Postgrau dins de l'oferta acadèmica.

 

Inscripció màster CSMC:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=652&ingressType=inscription&schoolYearId=292

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secretaria@edu.gva.es

Enllaç Àrtic de consulta de l’estat de l’admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmcastellon.do

 

  • Beques curs 2023/24:

Obert el termini per a sol·licitar beca per al curs 2023/24:
Del 27 de març al 17 de maig.
Demana la beca tot i que encara no s’haja obert el període de matrícula en els estudis que t’interessen, no sàpies el que estudiaràs o inclús no sàpies si estudiaràs.

 

 

Conservatori Superior de Música de CastellóProva específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE)

Article 69.5 LOE: ” Els majors de divuit anys d’edat podran accedir directament a les ensenyances artístiques superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acredite que l’aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. L’edat mínima d’accés als estudis superiors de música o de dansa serà de setze anys”

El ISEACV gestiona  la prova específica per a personas sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE), pots inscriure’t a través de la seua web: http://www.iseacv.gva.es/va/pruebas-de-acceso