Informació d’accés

Proves d’accés setembre: (vacants no ocupades en juliol)

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE MARÇ DE 2019, DE L’ADREÇA DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

Vacants curs 2019-2020

Resultats definitius de les proves d’accés  juliol 2019

 

La matrícula de l’alumnat amb plaça serà al mes de setembre.

Proves d’accés juliol

Conservatori Superior de Música de Castelló

Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE)

  • Inscripció prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE). Convocatòria Maig:  Del 2 al 22 de maig en la Secretaria del Conservatori Superior de Música de Castelló.
  • Realització prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE). Convocatòria Maig: 29 de maig, 09.00 hores en Conservatori Superior de Música de Castelló.

Article 69.5 LOE: ” Els majors de divuit anys d’edat podran accedir directament a les ensenyances artístiques superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acredite que l’aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. L’edat mínima d’accés als estudis superiors de música o de dansa serà de setze anys”


Solicitud d’inscripció online per a la realització de la prova específica per a personas sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE).
Enllaç per al pagament de les taxes de les proves d’accés.

Conservatori Superior de Música de CastellóUna vegada feta la sol·licitud d’inscripció i pagada la taxa en el banc, cal presentar-les juntament amb la còpia del DNI  a la secretaria del centre, de forma presencial o remetre-ho per correu certificat a:

Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló
C/ Marqués de la Ensenada 34-36
12003 Castelló

 

El dia de la prova cal assistir amb el DNI, i la còpia per a l’interessat dels resguards de la sol·licitud d’inscripció i de la taxa (046).