Informació d’accés

RESOLUCIÓ DE 13 DE MARÇ DE 2019, DE L’ADREÇA DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

Vacants curs 2019-2020
Vacants setembre curs 2019-2020

Jornada de portes obertes: Data 22 maig

Proves d’accés juliol

 • Inscripció prova específica de música: des del 25 de juny fins al 5 de juliol.
 • Tribunals proves d’accés curs 2019-2020
 • Realització proves específiques d’accés:
  • 11 i 12 de juliol

Proves d’accés setembre: (vacants no ocupades en juliol)

 • Inscripció prova específica de música: 2 i 3 de setembre.
 • Realització proves específiques d’accés: 6 de setembre.
 • Vacants setembre curs 2019-2020
 • Tribunals proves d’accés setembre curs 2019-2020

Conservatori Superior de Música de Castelló

Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE)

 • Inscripció prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE). Convocatòria Maig:  Del 2 al 22 de maig en la Secretaria del Conservatori Superior de Música de Castelló.
 • Realització prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE). Convocatòria Maig: 29 de maig, 09.00 hores en Conservatori Superior de Música de Castelló.

Article 69.5 LOE: ” Els majors de divuit anys d’edat podran accedir directament a les ensenyances artístiques superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acredite que l’aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. L’edat mínima d’accés als estudis superiors de música o de dansa serà de setze anys”


Solicitud d’inscripció online per a la realització de la prova específica per a personas sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE).
Enllaç per al pagament de les taxes de les proves d’accés.

Conservatori Superior de Música de CastellóUna vegada feta la sol·licitud d’inscripció i pagada la taxa en el banc, cal presentar-les juntament amb la còpia del DNI  a la secretaria del centre, de forma presencial o remetre-ho per correu certificat a:

Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló
C/ Marqués de la Ensenada 34-36
12003 Castelló

 

El dia de la prova cal assistir amb el DNI, i la còpia per a l’interessat dels resguards de la sol·licitud d’inscripció i de la taxa (046).