Informació d’accés

RESOLUCIÓ DE 13 DE MARÇ DE 2019, DE L’ADREÇA DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

Vacants curs 2018-2019
Vacants setembre curs 2018-2019

Jornada de portes obertes 27 de juny

Proves d’accés juliol

  • Inscripció prova específica de música: des del 25 de juny fins al 6 de juliol.
  • Tribunals proves d’accés curs 2018-2019
  • Realització proves específiques d’accés:
    • 12 de juliol: Instruments de l’Orquestra Simfònica, Piano i Guitarra.
    • 13 de juliol: Pedagogia, Composició i Música Antiga, Clavecí.

Proves d’accés setembre: (vacants no ocupades en juliol)

Conservatori Superior de Música de CastellóProva específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE)

  • Inscripció prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE). Convocatòria Maig:  Del 7 al 23 de maig en la Secretaria del Conservatori Superior de Música de Castelló.
  • Realització prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE). Convocatòria Maig: 30 de maig, 09.00 hores en Escola d’Art i Superior i de Disseny de Castelló.

Article 69.5 LOE: ” Els majors de divuit anys d’edat podran accedir directament a les ensenyances artístiques superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acredite que l’aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. L’edat mínima d’accés als estudis superiors de música o de dansa serà de setze anys”

Sol·licitud d’inscripció per a la realització de la prova específica. Annex V.
Solicitud d’inscripció per a la realització de la prova específica per a personas sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE).
Enllaç per al pagament de les taxes de les proves d’accés.
Documentació necessària per a la inscripció a les proves d’accés al Conservatori Superior de Castelló 2018/2019.

Conservatori Superior de Música de CastellóUna vegada impresa la sol·licitud d’inscripció i pagada la taxa en el banc, cal presentar-les juntament amb la resta de la documentació necessària en la secretaria del centre, de forma presencial o remetre-ho per correu certificat a:

Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló
C/ Marqués de la Ensenada 34-36
12003 Castelló

Si s’opta per la valoració de la nota mitjana del Títol Professional (i s’envia per correu certificat) el document que acredita tenir el Títol Professional de Música i el certificat amb la nota mitjana ha d’estar compulsat.

El dia de la prova cal assistir amb el DNI, i la còpia per a l’interessat dels resguards de la sol·licitud d’inscripció i de la taxa (046).

Tribunals i aules per a les proves específiques d’accés per al curs 2018/2019:

ISEACV
Tribunals proves d’accés setembre curs 2018-2019