Annexos – Formats

Codi Annexos – Formats Data Revisió
SAIQ-P0-02. Annex 1 Política i Objectius de Qualitat 23-01-2024 4
SAIQ-P1-01. Annex 1 Plantilla Guia Docent Màster 02/05/2020 1
SAIQ-P1-01. Annex 2 Plantilla Guia Docent Estudis Superiors 02/05/2020 1
SAIQ-P1-01. Annex 3 Activitats de Centre 02/05/2020 1
SAIQ-P1-01. Annex 4 Qüestionari Satisfacció Alumnat (Programes Formatius) 23/01/2024 4
SAIQ-P1-01. Annex 5 Qüestionari Satisfacció PDI (Programes Formatius) 25/01/2022 2
SAIQ-P1-01. Annex 6 Qüestionari Satisfacció PAS (Programes Formatius) 25/01/2022 2
SAIQ-P2-01. Annex 1 Document informatiu Accés Estudis Superiors 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 2 Document informatiu Accés Estudis de Màster 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 3 Sol·licitud prova específica per a persones sense requisits 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 4 Sol.licitud Prova d’Accés als Estudis Superiors 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 5 Model 046 per al pagament de taxes 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 6 Sol·licitud de revisió de nota de la Prova d’Accés 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 7 Publicació llistat de resultats a la web 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 8 Formulari de matriculació Estudis Superiors 25/01/2022 2
SAIQ-P2-01. Annex 9 Sol.licitud d’inscripció al Màster 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 10 Document informatiu matrícula Estudis Superiors 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 11 Sol.licitud Prova d’Accés als Estudis de Màster 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 12 Formulari de matriculació Estudis de Màster 25/01/2022 2
SAIQ-P2-01. Annex 13 Document informatiu matrícula Màster 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 14 Sol.licitud reconeixement i transferència de crèdits 02/05/2020 1
SAIQ-P2-01. Annex 15 Formulari autorització per a la cessió de drets 02/05/2020 1
SAIQ-P2-02. Annex 1 Informació general alumnes Estudis Superiors 25/01/2022 2
SAIQ-P2-02. Annex 2 Informació general alumnes Estudis de Màster 25/01/2022 2
SAIQ-P2-02. Annex 3 Informació reconeixement i tranferència de crèdits 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 1 Guia Erasmus+ Convocatòries anuals 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 2 Sol.licitud alumnes IN – Fitxa de dades 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 3 Procedures 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 4 Sol.licitud alumnes OUT – Fitxa de dades 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 5 Taula d’equivalències (Model Conveni Bilateral) 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 6 Taula del nostre sistema d’avaluació (Notes) 02/05/2020 1
SAIQ-P2-03. Annex 7 Enquesta satisfacció mobilitat. Alumnes OUTGOING 23/01/2024 4
SAIQ-P2-03. Annex 8 Enquesta satisfacció mobilitat. Alumnes INCOMING 23/01/2024 4
SAIQ-P2-03. Annex 9 Final Report 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 1a Informació Acords Cooperació Pràctiques Externes 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 1b Llistat de centres col·laboradors 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 1c Coordinació entre tutors i Direcció d’Estudis 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 1d Calendari d’Actuació Pràctiques Pedagògiques 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 1e Instruccions Pràctiques Pedagògiques 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 1f Instruccions Pràctiques Interpretatives 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 2a Guia docent Pràctica Pedagògica I 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 2b Guía docente Pràctica Pedagògica II 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 3 PP Sol.licitud de centre-tutor-assignatura 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 4a PI Acord Cooperació Pràctiques Externes Curriculars 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 4b PP Acord Cooperació Pràctiques Externes Curriculars 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 5a Annex Acord Pràctiques PI Formulari. Acord estudiant 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 5b Annex Acord Pràctiques PP Formulari. Acord estudiant 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 6a Carta presentació estudiant PP 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 6b Carta presentació estudiant PI 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 7a PP Informe valoració Tutor/a Pràctiques Externas-Pràctiques Pedagògiques 20-12-2022 2
SAIQ-P2-04. Annex 7b PI Informe valoració Tutor/a Pràctiques Externas-Práctiques Interpretatives 20-12-2022 2
SAIQ-P2-04. Annex 7c PA Informe Valoració Tutor/a Pràctiques Externes-Pràctiques Artístiques 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 7d Informe de Autoavaluació del Alumnat de Pràctiques Externes/Pràctiques Pedagògiques 20-12-2022 3
SAIQ-P2-04. Annex 7e Informe de Autoavaluació del Alumnat de Pràctiques Externes/Pràctiques Interpretatives 20-12-2022 3
SAIQ-P2-04. Annex 7f Informe de Autoavaluació del Alumnat de Pràctiques Externes/Pràctiques Artístiques 20-12-2022 3
SAIQ-P2-04. Annex 8a Memòria estudiant Pràctiques Pedagògiques 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 8b Memòria estudiant Pràctiques Interpretatives 02/05/2020 1
SAIQ-P2-04. Annex 9 Enquesta per a egressats després d’un any 20-12-2022 4
SAIQ-P2-04. Annex 10 Enquesta per a egressats després de tres anys 20-12-2022 4
SAIQ-P2-04. Annex 11 Enquesta de satisfacció del Alumnat amb les Pràctiques Externes 20-12-2022 2
SAIQ-P2-05. Annex 1 Format per a Suggeriments, Queixes i Reclamacions” 25/01/2022 2
SAIQ-P2-05. Annex 2 Informació Gestió d’Incidències Estudis Superiors 25/01/2022 0
SAIQ-P2-05. Annex 3 Informació Gestió d’Incidències Estudis de Màster 02/05/2020 1
SAIQ-P3-01. Annex 1 Autoinforme del professorat 02/05/2020 4
SAIQ-P3-01. Annex 2 Enquesta de Satisfacció de la Qualitat Docent 20-12-2022 3
SAIQ-P3-01. Annex 3 Enquesta de Autoavaluació de l’Activitat Docent 20-12-2022 2
SAIQ-P3-02. Annex 1 Plantilla Activitat Formació Permanent per al PAF 02/05/2020 1
SAIQ-P3-02. Annex 2 Plantilla Evaluació Participants en Actividat Formativa 02/05/2020 1
SAIQ-P3-02. Annex 3 Enquesta de Satisfacció Professorat amb la Formació rebuda 25/01/2022 2
SAIQ-P5-01. Annex 1 Accions de Mijora 25/01/2022 2