VIOLA: I CONGRÉS INTERNACIONAL DE CORDA DE CASTELLÓ