VI CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA “JOSEP MARIA LLEIXÀ SUBIRATS”

VI CONCURS DE COMPOSICIÓ

PER A BANDA SIMFÒNICA

“JOSEP MARIA LLEIXÀ SUBIRATS”

 

ORGANIZAT PER LA

FEDERACIÓ CATALANA DE SOCIETATS MUSICALS

AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE

VANDELLÒS I L’HOSPITALET

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), convoca el VI CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA “JOSEP MARIA Lleixà SUBIRATS”. El motiu del present concurs, és el de fomentar la participació, la creació i la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical. Així mateix, la FCSM dóna nom al present concurs per rendir homenatge al Sr. Josep Maria Lleixà Subirats, president que fou de la Unió Musical Mas de Barberans (Montsià), músic d’aquesta entitat, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Musicals i persona dedicada intensament al desenvolupament i participació en les Societats Musicals.

 1. El present concurs, es conformarà d’acord amb les Bases que seran publicades a partir del 23 de novembre de 2019, a la pàgina web de la Federació: http://www.fcsm.cat
 2. La participació en el concurs està oberta a tots els compositors que ho desitgin, que tinguin la residència habitual a l’Estat espanyol i a l’Alguerho – Itàlia. La FCSM podrà sol·licitar l’acreditació de la residència del concursant.
 3. Les composicions hauran de ser originals, inèdites i no estrenades, entenent com a tals aquelles que siguin de nova creació, que no siguin còpia, modificació o versió d’una altra o altres existents i que no hagin estat interpretades en cap ocasió ni divulgades ni difoses per cap mitjà de comunicació ni editades per cap segell discogràfic ni editorial. Serà motiu de desqualificació de l’obra la divulgació de la mateixa o la seva presentació abans de l’estrena indicada en les presents bases. A més, els aspirants han de presentar degudament emplenada i signada la declaració responsable de l’autoria i originalitat de l’obra (annex I).

L’incompliment de la normativa en matèria de propietat intel·lectual actualment vigent suposarà l’automàtica exclusió del participant de el present concurs, sense perjudici de depurar les responsabilitats que siguin procedents.

 1. La composició ha de ser classificada dins de la modalitat “Obra Simfònica per a Banda de Música”. Amb l’objectiu que l’obra guanyadora pugui ser interpretada pel major nombre de bandes federades ampliant així els seus repertoris. Lla dificultat de la mateixa haurà de ser mitjana o mitjana-alta, no sobrepassant el coeficient de dificultat 5. Així mateix, sense ser excloent, es valorarà que l’obra parteixi d’un llenguatge d’expressió musical proper o habitual a la majoria de les bandes.

L’obra tindrà una durada mínima de deu minuts i màxima de dotze i podrà ser de moviment únic o conformada per diversos moviments.

 1. Tant la forma de l’obra com el seu contingut seran lliures, sense instrument solista ni amb instruments no habituals en les bandes, d’acord amb la plantilla que es detalla en l’Annex a les Bases, podent ser motiu de desqualificació el que no estiguin inclosos en la mateixa tots els instruments esmentats, excepte aquells que són indicats com opcionals.

Es valorarà positivament el fet que sigui annexat un resum o explicació general motivada de l’obra. També serà valorat positivament el adjuntar un AUDIO CD DEMO de l’obra presentada.

 1. La recepció directa de les obres finalitzarà el 30 de desembre de 2019 a les 14:00 hores, essent aquesta data la màxima admesa en els enviaments postals del material presentat per aquest o un altre mitjà al concurs. La decisió del jurat serà emesa abans del 31 de gener del 2020.
 2. S’estableix un únic premi dotat amb la quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00 €) i Diploma Acreditatiu.

El premi estarà sotmès a la tributació fiscal corresponent segons la normativa vigent. El premi serà únic i indivisible. No obstant això, el Jurat i la FCSM es reserva el dret de concedir una Menció d’Honor, sense remuneració econòmica i si és acceptada, prèviament, per l’autor.

 1. El Jurat encarregat d’efectuar la selecció d’entre les obres presentades, serà nomenat per la Federació Catalana de Societats Musicals i estarà compost per personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la música. Actuarà com a secretari, sense opció a vot, la persona que designi la FCSM. La decisió del jurat serà notificat al guanyador i a tots els participants, en els termes establerts a les Bases del Concurs, fent-se així mateix públic a la web de la FCSM http://www.fcsm.cat.
 1. El lliurament del premi a la guanyadora/r del concurs, es realitzarà en el decurs d’un concert organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i l’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet, al Teatre – Auditori de l’Hospitalet de l’Infant, al Centre Cultural Infant Pere. La data es determinarà oportunament de la que es donarà publicitat.
 2. La FCSM, a través de la CESM, editarà la peça guardonada i es reservarà l’exclusivitat de l’edició.

Les obres guanyadores cediran, a través de la FCSM a la CESM, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició de l’obra, a més del 30% de tots els drets que es meritin per explotació secundària de l’obra, incloent tant els drets de simple remuneració com tots aquells de gestió col·lectiva obligatòria administrats a través de la corresponent entitat de gestió, amb caràcter exclusiu i a nivell internacional, subscrivint a tal fi el corresponent contracte d’edició amb el segell editorial CESM segons l’establert.

 1. L’obra guanyadora serà remesa a totes les Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals perquè pugui ser lliurement interpretada per totes elles, així com a les Bandes de la Confederació Espanyola que així ho sol·licitin, tal com assenyala en l’últim paràgraf de la Base Onzena.
 2. La resta de condicions musicals i d’organització, seran exposades en les Bases que a l’efecte, publicarà la FCSM al seu web. Així mateix, la Federació donarà la màxima difusió que li sigui possible a altres entitats, federacions i escoles de música, així com en els mitjans de comunicació. Farà constar els patrocinadors i espònsors del Concurs, en totes les comunicacions que efectuï.
 3.  La falsedat en les dades aportades per les/els participants en la convocatòria donarà lloc a l’exclusió immediata de les obres presentades. Si aquesta es posés de manifest amb posterioritat a la resolució de la convocatòria i el projecte afectat hagués resultat seleccionat, aquest quedarà sense efecte.
 4. La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació de les presents bases, sense cap tipus de reserves, així com de totes les resolucions que la Federació Catalana de Societats Musicals adopti.

       FCSM

Novembre 2019

 

Feu un comentari