Noves especialitats de Cant i Direcció per al pròxim curs 2022/23

Nous graus de Cant i Direcció per al pròxim curs 2022/23 al CSMC:

Itinerari Cant

1. Interpretació de les obres que trie la comissió avaluadora d’entre un programa de 30 minuts, presentat per l’aspirant, que incloga almenys una peça dels diferents gèneres: òpera, oratori, cançó espanyola o sarsuela, Lied alemany i cançó francesa. L’aspirant haurà d’interpretar les obres de memòria, a excepció de l’oratori. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, el 50 % de la nota final.

2. Anàlisi estructural i històrica d’un fragment musical. Representarà el 25 % de la nota final.

3. Lectura a vista amb l’instrument principal de l’itinerari al qual s’opta. Representarà el 25 % de la nota final.

Itinerari Direcció

1. Primera part. De caràcter eliminatori, representarà en conjunt i en cas de ser superada, el 50 % de la nota final de la prova. Les persones aspirants hauran d’obtindre una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part.

1.A: Prova solfeística a primera vista d’un o diversos fragments musicals determinats per la comissió d’avaluació, entonant i acompanyant-se a si mateix amb el gest. Representarà, en cas de superar-la, el 60 % de la nota de la primera part.

1.B: Dirigir una obra o fragment proposat per la comissió d’avaluació. Representarà, en cas de superar-la, el 20 % de la nota de la primera part.

1.C: Entrevista personal amb la comissió d’avaluació. Representarà, en cas de superar-la, el 20 % de la nota de la primera part.

2. Segona part. No tindrà caràcter eliminatori i representarà, en conjunt, el 50 % de la nota final de la prova.

2.A: Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 10 % de la nota final.

2.B: Exercici d’harmonització a quatre veus d’un baix o tiple. Representarà el 10 % de la nota final.

2.C: Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representarà el 10 % de la nota final.

2.D. Realització d’un dictat melòdic i harmònic a quatre veus. Representarà el 20 % de la nota final.

Feu un comentari