Francisco Javier Lucas Marín

 • Departament: Piano
 • Càrrec: Coordinador TIC
 • Assignatura que imparteix: Repertori amb piano per a instruments
 • Correu electrònic: lucas_framar@gva.es
 • Currículum Vitae:
  • Professor superior de Piano per el Conservatori Superior de Valencia
  • Professor superior de Musicologia per el Conservatori Superior de Valencia
  • Professor superior de Pedagogia Musical per el Conservatori Superior de Valencia.
  • Professor superior de Solfeig, teoria de la música, repentització i acompanyament per el Conservatori Superior de Música de Valencia.
  • Màster en investigació musical per l’Universitat Internacional de la Rioja.
  • CEUI en Matemàtiques per l’Universitat Nacional d’Educació a Distància.
  • Experiència professional: Professor de piano en grau elemental, mig i superior. Repertori de cant. Repertori amb instruments.
  • Altres mèrits: Estudis d’etnomusicologia japonesa i shakuhachi per el SOAS de l’Universitat de Londres.